آیا بهترین بخاری گازی شما ایمن است؟

دسته‌بندی نشده | No comments

آیا بهترین بخاری گازی شما ایمن است؟

نمی توانید آن را ملاحظه کنید یا این که عطر فرمائید . ولی در حالی که سیستم گرمایش گازی شما در هم اکنون فعالیت است , ممکن است مونوکسید کربن در منزل شما سرازیر شود .

همه سیستم گرمایش های گازی می‌توانند بهترین بخاری گازی مونواکسید کربن ( CO ) را بریزند – گازی که نمی‌توان آن را روءیت کرد یا این که بویید ولی میتواند شمارا به شدت مریض نماید یا این که شمارا بکشد .

برای این که مطمئن گردید گرم کننده گازی شما ایمن است , می بایست :

آن را دست کم هر دو سال یک توشه بوسیله یک دستگاه گازرسانی دارای شرایط خدمت دهی نمائید .
برای مشورت کردن در باب ایمنی بررسی نمائید – بعضا سیستم گرمایش ها برای فعالیت ایمن به جریان هوای جدید نیاز دارا‌هستند .
سیستم گرمایش گازی خویش را برای فصل‌زمستان خدمت دهید
از آن‌جا که شما نمی توانید مونوکسید کربن را ملاحظه کنید یا این که عطر فرمایید , نمی توانید بگویید که سیستم گرمایش شما مونواکسید بهترین بخاری گازی کربن را به منزل شما می ریزد یا این که خیر . او‌لین علامتها هشدار دهنده اکثر اوقات سردرد , وضعیت تهوع و خستگی است . برای دوری از نشت مونوکسید کربن به منزل و مریض شدن , تهویه مطلوب و مراقبت آن مضاعف حساس است .

ایجاد کنندگان زمان سرویس ها را برای وسایل خویش پیشنهاد می کنند و این موردها می بایست رعایت شود .

ساختمان و انرژی پیشنهاد بهترین بخاری گازی می نماید که اسباب و اثاث مطابق با راهبرد آفریننده یا این که دستکم هر دو سال یکبار به وسیله یک دستگاه گازرسانی یا این که نماینده سرویس ها دارای اعتبار خدمت شود . در‌حالتی که دستگاه بیش تر از 10 سال قدمت داشته باشد , بایستی هر ساله آنان‌را خدمت دهی نمائید .

ملزومات تهویه بهترین بخاری گازی را بررسی فرمائید

تهویه همینطور برای اطمینان بهترین بخاری گازی از ورود هوای جدید به اتاق , رقیق کردن هرگونه مونوکسید کربن و بقیه تولیدها احتراقی که ممکن است به درون اتاق بریزد , مضاعف اساسی است .

در شرایطی‌که سیستم گرمایش دودکش دارید , اذن دهید هوای جدید هنگام روشن شدن سیستم گرمایش از باطن اتاق جریان یابد .

گرم کننده های روباز از هوا در درون منزل استعمال می نمایند . بهترین بخاری گازی سیستم گرمایش هوا را از روش روزنه خارج میکشد تا یک شعله گاز را تغذیه نماید . این CO و بقیه گازهای خطرناک را ساخت می نماید که میتوانند از روش دهانه به باطن اتاق بروند و شما‌را فراوان مریض نمایند یا این که چه بسا شما‌را بکشند .

برای اطلاع از این‌که سیستم گرمایش بهترین بخاری گازی شما دارنده لکه گشوده است , با تنظیم کننده تماس حاصل نمایید یا این که دفعه آن‌گاه که خدمت سیستم گرمایش خویش را خدمت داده اید از یک دستگاه گازسوز دارای شرایط بخواهید .

بخاریهای بی سیم میتوانند مضاعف خطرناک باشند . آن ها هوا را مصرف می نمایند و تولیدها احتراقی نظیر بهترین بخاری گازی مونوکسید کربن و بقیه گازهای مهلک را به درون اتاق و هوای تنفسی رها می نمایند . در صورت عدم تهویه کافی هوا قادر است سبب ساز خالی شدن اتاق شود . اطمینان نتیجه ها فرمایید که تهویه کافی برای رقیق کردن این محصول ها احتراق موجود هست .

براساس ضابطه , درصورتی که اتاق مجهز به یك بنزین بنزین باشد تا بتواند یك گرم کننده گازی كم دودکش برقرار كند , بایستی دو دهانه تهویه بهترین بخاری گازی همیشگی نصب شود . روزنه ها می بایست به نصیب بیرونی ساختمان وصل شوند و یک روزنه می بایست در مرحله زیر نصب شود و دیگری روزنه در تراز بالا .

نمودار بهترین بخاری گازی مهر و موم شده گشوده و اتاق گشوده فرمائید

با خیال و خاطر راحت از سیستم گرمایش گازی خویش استعمال فرمایید
بررسی فرمایید که آیا اخطار ایمنی یا این که بخاطر گرم کننده بنزین شما صادر شده‌است یا این که خیر .
برچسب خدمت را روی دستگاه بررسی فرمائید , آیا ادله آن خدمت است؟ با یک نماینده گاز یا این که نماینده سرویس ها بهترین بخاری گازی مجاز تماس حاصل نمایید .
بررسی فرمایید که اتاق به مقدار کافی تهویه شده باشد و دهانه های تهویه همیشگی مسدود نشوند .
دودکشهای مسدود شده یا این که بازدارنده نیستند .
مورد بیرونی گرم کننده خویش را بررسی نمایید . آیا رنگی است؟ تغییر تحول رنگ علامتی از دودکش های معیوب است و زمان آن است که بوسیله یک دستگاه گازرسانی جواز سنجیده شود .
گرم کننده را بررسی نمائید – شعله زردرنگ میتواند نشان دهد که گرم کننده شما به صحت فعالیت نمی‌کند و به خدمت دهی نیاز دارااست .
به طور همزمان از سیستم گرمایش بهترین بخاری گازی خویش از محدوده آشپزخانه یا این که بادزن های اگزوز به کار گیری نکنید . این میتواند یک محیط فشار منفی ساخت نماید , جایی که مونوکسید کربن به فضاهای نشیمن کشیده می شود .
سیستم گرمایش گازی خویش را برای زمان طولانی روشن نکنید . اطمینان نتایج نمائید که بخواهید سیستم گرمایش خویش را خاموش فرمایید

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>