Monthly Archives نوامبر 2020

آیا جلسات بیزینس کوچینگ تعاملی است؟

دسته‌بندی نشده | No comments

آیا جلسات بیزینس کوچینگ تعاملی است؟

آیا جلسات بیزینس کوچینگ تعاملی است؟

برای پاسخ به این سؤال، ابتدا باید تعریف دقیقی از بیزینس کوچینگ داشته باشیم.

  • فرآیندی که در آن، بر اساس رابطه شکل‌گرفته بین کوچ و مراجعه‌کننده حرکت یا اقدامی توسط مراجعه‌کننده شکل می‌گیرد. این حرکت می‌تواند در جهت افزایش خلاقیت، حل مسئله و توانایی‌های مراجعه‌کننده باشد.
  • پروسه‌ای که با تسهیلگری، توانایی مراجعه‌کننده بیشتر شده و با افزایش توانایی اهداف و علایق او در دسترس خواهند بود.
  • مشارکتِ کوچ (ره یار) و مراج...
Read More