اکسیژن سازهای ایمن tagged posts

اکسیژن سازها ایمن هستند ؟

دسته‌بندی نشده | No comments

با یک کنسانتره اکسیژن خانگی در هزینه خود صرفه جویی کنید

هنگامی که بسیاری از افراد به دستگاه اکسیژن فکر می کنند ، به دستگاه بزرگی فکر می کنند
که سنگین است و حرکت آن سخت است. در نتیجه ، آنها نگران هستند که نیاز به استفاده از این نوع دستگاه ها قصد دارد آنها
را به خانه خود وصل کند. در حالی که ماشینهای اکسیژن در گذشته با این توصیف مطابقت داشتند ، این مورد دیگر مورد
بسیاری از دستگاههای مدرن نیست. اکنون می توان یک کنسانتره اکسیژن را دریافت کرد که در واقع قابل حمل باشد...

Read More